licenciado farmacia España comprar viagra con el precio bajo
 

Organigrama

Consell científic

El Consell Científic és un òrgan d’assessorament del Patronat de la Fundació Campus Arnau d’Escala composat per científics de reconegut prestigi i destacats per la seva trajectòria investigadora en les àrees de treball de la Fundació. La seva funció consisteix a assessorar al Patronat sobre les línies d’investigació que s’endeguin o proposar-ne de noves.

Consell professional 

El Consell Professional és un òrgan d’assessorament del Patronat de la Fundació integrat per persones de reconeguda trajectòria professional en les àrees de treball de la Fundació i per representants dels col·legis professionals afectes. La seva funció consisteix a assessorar al Patronat sobre les actuacions que du a terme la Fundació i l’impacte social de les mateixes, tot proposant noves línies d’actuació.

El Consell Professional va ser constituït el dia 22 de setembre de 2010 i té la següent composició:

- Ramon Moreno, President de la Fundació Campus Arnau d'Escala
- Lluís Marroyo, Director General de la Fundació Campus Arnau d'Escala
- Anna Galobardes, Representant del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (delegació de Girona)
- Araceli Pérez, Representant del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (delegació de Girona)
- Rubèn Fornós, Representant del Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (delegació de Girona)
- Victòria Rodríguez, Representant del Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya
- Lluïsa Colon, Representant del Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona
- Núria Martínez, Gerent de la Fundació DRISSA
- Miquel Gusart, Cap del Servei d'Atenció a les Persones dels SSTT del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya a Girona

 

Direcció general

Lluís Marroyo i Molina

dg@campusarnau.org


Secretaria

Tatiana Planellas i Gonzalez

secretaria@campusarnau.org


DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall

Èlia Llinàs i Serradell

dixit.girona@campusarnau.org


Suport multimèdia 

Daniel Moner i Coll

dirmedia@campusarnau.org


Àrea d’ètica aplicada a l'acció social, psicoeducativa i sociosanitària 

Observatori d’ètica aplicada a l'acció social, psicoeducativa i sociosanitària

etica@campusarnau.org


http://etica.campusarnau.org 
levitra farmacia online Espa˝a levitra