licenciado farmacia España comprar viagra con el precio bajo
 

Recerca

L’activitat fonamental de la Fundació Campus Arnau d’Escala és la recerca. A partir dels seus resultats es dissenyen diferents estratègies de transferència com activitats de gestió del coneixement i la cartera de serveis de l’entitat: la formació i l’assessorament. 

A continuació es descriuen les cinc àrees de recerca a partir de les quals centra la seva activitat productiva la Fundació Campus Arnau d’Escala en els propers anys. La implantació d’aquestes àrees es farà de manera progressiva i per fases al llarg dels cinc anys de durada del Pla Estratègic 2010-2014.


El model de funcionament de cadascuna de les àrees s’organitza amb un Grup de Recerca, integrat per investigadors preferiblement pertanyents a les organitzacions que conformen el Patronat de la Fundació, i liderat per un/a investigador/a capaç d’aportar un extens currículum d’activitat investigadora i amb publicacions que avalin la seva posició i trajectòria.

Àrea d’ètica aplicada a l'acció social, psicoeducativa i sociosanitària 

La Fundació Campus Arnau d’Escala va crear el 2003 l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social per tal de formalitzar i impulsar la recerca d’aquesta àrea de coneixement. A través d’aquesta àrea es pretén donar resposta als problemes ètics que puguin sorgir en la quotidianitat de la intervenció social. Mitjançant la recerca i la investigació, fonamentalment pràctica i aplicable, se cerca indicar i proposar codis de bona praxi professional des del punt de vista ètic. D’aquesta manera, es pretén estimular una nova cultura professional adaptada al segle XXI, respectuosa amb les persones usuàries, la seva dignitat i els seus valors. Des del mes de maig de 2013, l'Observatori ha passat a denominar-se Observatori d'Ètica Aplicada a l'Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària.


Per més informació podeu visitar el web de l’Observatori d’Ètica Aplicada a l'Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària.

Àrea de discapacitat

Investigacions que estudiïn el fenomen de la dependència de les persones amb discapacitat física, intel·lectual i/o sensorial, la seva incidència social o els problemes que provoca a les persones afectades i als seus cuidadors, per tal de donar-hi una resposta integral. Així mateix, es proposa aprofundir en la investigació de noves tècniques de rehabilitació cognitiva encaminades a la millora de la seva qualitat de vida i la de llurs familiars o acompanyants cuidadors.

Àrea d’envelliment

Les malalties neurològiques i el procés degeneratiu que provoquen a les persones que el pateixen i els problemes que se’n deriven cap als seus familiars o acompanyants cuidadors són elements que cal tenir en compte a l’hora d’iniciar recerques aplicades adreçades a millorar el benestar de les persones amb malalties neurodegeneratives. Per aquest motiu, la recerca sociosanitària i social pot esdevenir un camp molt ampli que també valori i quantifiqui l’impacte que tenen aquestes afectacions a la societat actual.

Àrea de salut mental

L’activitat investigadora d’aquesta àrea es focalitzarà, per una banda, en l’anàlisi i noves propostes de tècniques i metodologies d’intervenció encaminades a la integració social de les persones amb malaltia mental, i, per l’altra, en l’estudi de l’efectivitat dels models d’intervenció sociosanitària actuals i propostes d’innovació per a la millora de les mateixes.

Àrea de polítiques locals socials

La recerca, la investigació i l’estudi de l’impacte de les polítiques socials públiques serà un dels nous reptes de la Fundació, amb la intenció d’aportar dades, eines i solucions als diferents problemes socials existents, les quals siguin útils per a les administracions públiques competents. Es farà èmfasi especial en l’avaluació dels objectius i dels resultats de les accions/projectes que les administracions públiques ofereixen als ciutadans, el seu impacte social, la valoració de la ciutadania... des de l’òptica de l’àmbit local.

levitra farmacia online Espa˝a levitra