La Fundació Campus Arnau d’Escala és un espai on es troben els professionals dels serveis socials, els investigadors, les persones ateses i els agents públics. L’objectiu principal de la seva activitat és la millora de la qualitat de vida dels col·lectius més desfavorits de la nostra societat.

Des de la seva creació, l’any 2001, la Fundació promou la interacció entre els agents socials per identificar les necessitats del sector i permetre el disseny i la implementació dels estudis i recerques necessàries per cobrir-les. Els fruits de la recerca es transmeten en forma de programes de formació i assessorament, publicacions i en la organització d’actes de difusió de resultats.

Història

Organigrama

Missió i visió

Patronat

Col·laboracions

Estatuts

Memòries i dades econòmiques