A la Fundació Campus Arnau d’Escala ens preocupem per protegir les vostres dades personals i tractar-les de manera lícita i transparent i per tant a continuació us facilitem informació detallada sobre els tractaments que realitzem amb eles dades facilitades a través d’aquesta web.

Responsable del tractament de les vostres dades:
Fundació Camps Arnau d’Escala
NIF: G17695651
C. Bernat Boades, 68 baixos, 17005 Girona
T 972 104 215  |  info@campusarnau.org

Finalitat de les dades
Enviar-vos informació sobre projectes i activitats de la Fundació Campus Arnau d’Escala

Base que legitima el tractament de les vostres dades
Us informem que la base que legitima el tractament de les vostres dades és el vostre consentiment exprés i inequívoc per tractar les vostres dades i heu manifestat haver llegit i comprès i acceptat expressament la present Política Legal i Privacitat.

Al fer click a la casella de verificació dels formularis proporcionats ens heu donat el vostre consentiment exprés i inequívoc per tractar les vostres dades i heu manifestat haver llegit, comprès i acceptat expressament la present Política Legal i de Privacitat.

Us informem que per a complir amb les finalitats aquí descrites és precís que faciliteu les dades que se sol·licitin a través de diferents formularis i que doneu el vostre consentiment exprés i inequívoc.

Les vostres dades seran tractades exclusivament per a les finalitats exposades i no seran tractades de manera incompatible amb les finalitats anteriors. Sereu responsables de la veracitat de la informació proporcionada i mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han sigut modificades i que us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació sobre les mateixes.

Termini de Conservació de les dades
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini estrictament necessari per a portar a terme les finalitats descrites, i en tot cas en el termini determinat en base als següents criteris: compliment de les obligacions legals conforme al Dret de la Unió i/o Estats Membres, atenció a les vostres sol·licituds i peticions, prescripció de les responsabilitats legals que puguin derivar-se de la relació establerta amb vosaltres i sol·licitud de supressió de les dades per part vostre en els supòsits en que procedeixi.

Destinataris de les dades
La Fundació Campus Arnau d’Escala informa als seus usuaris que les vostres dades no seran cedides excepte compliment de les obligacions legals establertes pel Dret de la Unió Europea i/o Estats Membres. No obstant, en cas que fos necessari realitzar algun altre tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment informat i inequívoc per part dels titulars.

Igualment, us informem que les dades no seran objecte de transferències internacionals.

Informació sobre els vostres Drets
En els termes i amb l’abast establert en la normativa vigent, qualsevol persona té dret a:

  • Confirmar si la Fundació Campus Arnau d’Escala estem tractant dades personals que concerneixen o no, a accedir a les mateixes i a la informació relacionada amb el seu tractament
  • Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes
  • Sol·licitar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les dades, únicament podran ser tractades amb el vostre consentiment, a excepció de la seva conservació i utilització per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per a la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió Europea o d’un determinat Estat membre.
  • Oposar-se al tractament de dades. En aquest cas la Fundació Campus Arnau d’Escala deixarà de tractar les dades, excepte per a la defensar de possibles reclamacions.
  • Rebre en un format estructura, d’ús comú i lectura mecànica, les dades personals que us afectin i que hagueu facilitat a la Fundació Campus Arnau d’Escala, o sol·licitar-nos que les transmeten directament a un altre responsable quan sigui tècnicament possible.
  • Retirar el consentiment atorgat per a portar a terme les finalitats prèviament informades a través dels formularis web corresponents i incloses en la present Política Legal i de Privacitat, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Aquests drets poden exercir-se directament pel titular de les dades o mitjançant representant legal o voluntari, enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del DNI o altre equivalent al correu electrònic info@campusarnau.org.

Si no voleu rebre informació sobre les nostres activitats, podeu donar-vos de baixa enviant un correu a l’adreça info@campusarnau.org o trucant al 972 106 122 indicant-ho expressament.

Informem que podeu presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, especialment quan considereu que no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets.


Política de cookies

Una cookie és un fitxer que un servidor d’Internet envia a través del navegador de l’usuari amb informació sobre la utilització que ha fet de les pàgines del servidor, i l’emmagatzema al disc dur de l’usuari, perquè sigui utilitzat en una propera visita a aquest servidor. La Fundació Campus Arnau d’Escala informa als usuaris d’aquesta web que les dades de navegació és possible que utilitzin cookies.